Adresář organizací pro osoby se sluchovým postižením

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Odkaz na vstup na stránky zde – ASNEP

Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

Českomoravská jednota neslyšících
Odkaz na vstup na stránky zde – ČMJN

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková organizace, která sdružuje občanská sdružení pro neslyšící.Působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském, plzeňském regionu a nově i v Praze.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Odkaz na vstup na stránky zde – SNNČR

SNN v ČR je  nezisková organizace, pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice. Posláním SNN v ČR je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým postižením. Pobočky SNNČR.

Unie neslyšících Brno
Odkaz na vstup na stránky zde – UNB

Posláním Unie neslyšících Brno, o.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Česká unie neslyšících
Odkaz na vstup na stránky zde – ČUN

Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružujeme všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňujeme a podporujeme společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posilujeme jejich sociální a právní vědomí a zvyšujeme tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Naše služby poskytujeme na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Pobočky ČUN.

Centrum pro dětský sluch
Odkaz na vstup na stránky zde – Tamtam

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2013 transformací z Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených vzniklo v roce 1990. Snahou naší organizace je tedy už počátku přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Usilujeme o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci sluchově postižených dětí do společnosti.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž
Odkaz na vstup na stránky zde – http://www.chcislyset.cz/

Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně právní. Pobočky: Kroměříž, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Plzeňská unie neslyšících
Odkaz na vstup na stránky zde – PUN

Plzeňská unie neslyšících vznikla roku 1998 na základě sdružení jednotlivých členů. PUN je tedy občanským sdružením, jehož posláním je odstraňování komunikačních bariér mezi světem slyšících a neslyšících. Svým působením a činnostmi se tak snaží o přirozené navázání společné řeči ať ve společnosti jako celku, nebo v primární jednotce, kterou je rodina. Cílem PUN je pomoci sluchově postiženým i jejich okolí prožít plnohodnotný život.

Oblastní unie neslyšících Olomouc
Odkaz na vstup na stránky zde – OUN

OUN poskytuje pro osoby se sluchovým postižením tyto sociální služby: základní a odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a telefonická krizová pomoc. V rámci těchto služeb organizujeme kurzy znakového jazyka, pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postiženým, letní a zimní dětské tábory pro děti se sluchovým postiženým, pravidelné besedy pro členy i širokou veřejnost, výpůjčky místností a možnost občerstvení v Internetové kavárně. Dále máme prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek a stálou výstavu kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Odkaz na vstup na stránky zde – CZTN

CZTN nebo také Centrum jsou zkratky pro název pracoviště, operačního střediska – Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, které zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící v rámci celé ČR. Zřizovatelem Centra je organizace ASNEP. ASNEP na základě žádosti získává dotaci od MPSV ČR na provoz Centra a platby tlumočníků. V Centru si mohou všichni neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí i hluchoslepí z celé ČR objednat tlumočníka. V Centru zpracovávají požadavky klientů operátoři pomocí speciální databáze -software.