2016

Přednáška: Dluhové pasti

Ve středu 7. 12. 2016 se uskutečnila přednáška na téma Dluhové pasti. Přednášel pan dr. Roman Binder z Poradny pro lidi v tísni. Přednáška je součástí projektu „Vzdělávejme se“, podpořeného NF Avast. I když se přednášky zúčastnilo jen velmi málo posluchačů, jednalo se o velmi zajímavé informace důležité pro náš běžný život. Protože téma přítomné velmi zaujalo, živě s panem přednášejícím diskutovali a řešili i své zkušenosti.

Beseda: Buďme zdraví

Dne 30. 11. 2016 se uskutečnila beseda s názvem „Buďme zdraví“, která je součástí projektu podpořeného NF Avast „Vzdělávejme se“. Besedu vedla paní Marcela Koubová ze Studia krásy a zdraví, kterou naši klienti znají již z předchozích akcí. Na úvod paní Koubová pohovořila o tom, jak během podzimu a zimy udržovat své tělo v kondici, následně se zaměřila i na různé zdravé recepty, které tělu dodají potřebné živiny a vitamíny.

Přednáška: Taktilní znakový jazyk v komunikaci lidí s hluchoslepotou

V pondělí 26. 9. 2016 se uskutečnila přednáška na téma Taktilní znakový jazyk v komunikaci lidí s hluchoslepotou. Přednáška byla součástí celorepublikové akce Týden komunikace osob se sluchovým postižením, kterou organizuje sdružení ORBI PONTES.

Přednášku vedli doc. Eva Souralová a doc. Jiří Langer z Univerzity Palackého v Olomouci. Přítomné seznámili s problematikou osob s kombinovaným smyslovým postižením a možnostmi jejich komunikace. Přednášky se zúčastnili zejména studenti PdF UHK a Střední zdravotnické školy.

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

V pátek 24. 6. 2016 se konal již 8. ročník tradičního festivalu sociálních služeb. Festival pořádá Vzdělávací agentura Mgr. Jana Fišerová. Letošní ročník festivalu se nesl v duchu tématu „S námořníky a piráty na prázdniny“ a tématu odpovídalo i slunečné, horké počasí.

Hradecké centrum se festivalu zúčastnilo v roli vystavovatele. Náš stánek během dne navštívilo kolem 100 osob. Někteří stánek navštívili zejména kvůli putovní soutěži, jiní nás oslovili cíleně se zájmem o informace o našich službách. Více informací na http://festivalhk.cz/

Akce pro děti: Bezpečně na prázdniny

Na úterý 21. 6. 2016 připravili pracovníci Hradeckého centra vzdělávací akci pro děti ze školy pro žáky se sluchovým postižením. Ráno přišlo 12 dětí z MŠ a odpoledne dorazilo 21 dětí z internátu a bytu Jablíčko. Děti byly seznámeny se zásadami bezpečnosti v dopravě – jak přecházíme po přechodu, jak chodíme po chodníku, kde si můžeme bezpečně hrát, jak máme být dobře vidět atd. Mnohé zásady děti samy znaly a v rámci našeho programu si je zopakovaly a upevnily. Každé téma bylo doplněno nějakou aktivitou, takže děti v naší klubovně opravdu přecházely po přechodu, vybarvovaly semafor nebo chodce tak, aby byl dobře vidět. Na závěr si děti mohly pohrát s dopravními hračkami a před odchodem obdržely drobné dárky, které věnoval BESIP. 

Beseda: Tyfloservis – služby pro osoby se zrakovým postižením aneb Jak lépe vidět

Ve středu 15. 6. 2016 se uskutečnila návštěva hradecké pobočky Tyfloservis o. p. s. Besedu vedla Mgr. et Mgr. Daniela Morávková a přítomné seznámila se službami organizace, ale také s častými diagnózami zrakových vad v dospělém věku a základními kompenzačními pomůckami pro osoby se zrakovým postižením. Besedy se zúčastnily čtyři osoby.

Psycho-rehabilitační pobyt s kurzem odezírání pro nedoslýchavé

Tradiční psycho-rehabilitační pobyt pro nedoslýchavé osoby se konal v termínu od 5. do 12. 6. 2016 v hotelu Astoria v Janských Lázních. Pobyt vedla jej Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. Celkem se pobytu zúčastnilo 25 osob, z toho rekordních 18 nových účastníků. 

Odborný program pobytu se skládal z pravidelného kurzu odezírání, dále se uskutečnily čtyři přednášky. První z nich se týkala činnosti Hradeckého centra, druhá se zaměřila na zhoršení sluchu u seniorů a korekci sluchové ztráty sluchadlem, třetí přednáška představila aktuální kompenzační pomůcky a systém získávání příspěvku na zvláštní pomůcky. Poslední přednáška se týkala ušních šelestů a jejich zmírňování a sklidila největší úspěch. V neposlední řadě měli účastníci pobytu možnost individuálních konzultací s přítomnou pracovnicí.

Mezi odborným programem byla možnost chodit plavat do Aquacentra Státních léčebných lázní. Během pobytu byly také zajištěny masáže přímo na hotelu. V ostatní době všichni podle svých možností podnikali různé výlety a procházky po okolí. Dvakrát za pobyt se konal výlet mimo Janské Lázně, a to na Černou horu a Pomezní boudy.

Beseda: TAMTAM – služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Beseda se konala 27. dubna 2016 a měla podtitul „Když dítě neslyší, musí se společně s rodiči učit znakovat, odezírat, poslouchat i mluvit.“ O tomto tématu a aktuální činnosti ve prospěch rodin s dětmi se sluchovým postižením k nám přijela podebatovat Bc. Romana Procházková, Dis. z Centra pro dětský sluch Tamtam (pobočka Pardubice). Besedy se zúčastnilo celkem devět osob, kromě našich klientů byli mezi přítomnými i studenti PdF, zástupci FN HK a paní učitelky z MŠ.

Den otevřených dveří 30. 3. 2016

Tradiční Den otevřených dveří se konal ve středu 30. března. Na programu byla výstava historických sluchadel, v odpoledních hodinách pak byly prezentovány současné kompenzační pomůcky.
Výstavu historických sluchadel a dalších pomůcek přivezl do Hradce Králové po 13 letech pan Miloš Hostonský. Návštěvníci mohli vidět např. stará elektronková sluchadla, krabičková sluchadla a závěsná sluchadla.
Od 13 hod. vystavovali kompenzační pomůcky kolegové z Unie neslyšících Brno. V 15 hod. přítomné seznámili především s aplikací Chytré ucho. Protože mezi návštěvníky byli i zástupci úřadu práce, vedla se diskuse o využití této aplikace a možnostech její úhrady z příspěvku na zvláštní pomůcku.
Den otevřených dveří celkem navštívilo 80 osob. Mezi návštěvníky byli naši klienti, zaměstnanci úřadu práce, sociální pracovníci z různých organizací, studenti a veřejnost. Věříme, že všichni byli s návštěvou spokojeni. Tímto děkujeme studentkám Pedagogické fakulty UHK za výpomoc a paní Hedvičákové za upečení výborných koláčků.

Detoxikace a jarní očista organismu

Ve středu 9. 3. 2016 uspořádalo Hradecké centrum další zajímavou přednášku, která se týkala zdravého životního stylu a podpory zdraví. O detoxikaci a jarní očistě organismu přišla popovídat paní Marcela Koubová ze Studia zdraví a krásy. Přítomných 12 účastníků seznámila se základními fakty očisty a zároveň doporučila vhodné přípravky pro podporu detoxikace organismu. Po přednášce mohli přítomní využít paní Koubovou ke krátkým osobním konzultacím a poradenství ohledně výběru produktů.

Přednáška: Tísňová linka

Dne 24. února 2016 se konala přednáška na téma tísňová linka pro osoby se sluchovým postižením. Práci záchranářů i operátorů Záchranné zdravotní služby KHK přišel představit vedoucí operátor pan Vladimír Švába. Přednášky se účastnilo celkem 14 osob. O tom, že je téma zajímavé a přínosné pro praxi svědčila diskuse, která navazovala na povídání p. Šváby a trvala přes půl hodiny.

Přednáška: Tísňová péče

Dne 27. ledna 2016 se konala první přednáška pořádaná Hradeckým centrem. Jejím tématem bylo představení služeb společnosti Život 90 o. p. s. Služby a zejména systém tísňové péče představil pan Staša. Přednášky se účastnilo celkem 16 osob z řad neslyšících i nedoslýchavých.