Hradecké centrum

Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která podporuje osoby se sluchovým postižením a jejich blízké. Hradecké centrum bylo založeno 26. 8. 2013 a od 1. 1. 2014 začalo poskytovat registrované sociální služby – odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Svou činností přímo navázalo na služby a aktivity, které byly do prosince roku 2013 poskytovány v rámci činnosti SNN v ČR Hradeckého spolku neslyšících. Hradecké centrum tedy navazuje na dlouholetou tradici podpory osob se sluchovým postižením v Hradci Králové a okolí.

Prostřednictvím své činnosti Hradecké centrum napomáhá v začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožňuje jim kontakt v komunitě a usiluje o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě zvládat. Hlavní cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením, především nedoslýchaví, později ohluchlí a neslyšící uživatelé znakového jazyka. Naše služby jsou poskytovány i rodinným příslušníkům těchto osob, neboť i je sluchová vada člena rodiny zásadně ovlivňuje.

Kromě profesionálních služeb usiluje Hradecké centrum o vytvoření smysluplné nabídky aktivit, které vedou k hlubšímu začlenění osob do jejich přirozeného prostředí a napomáhají jim lépe se orientovat v běžných životních situacích. Za tímto účelem Hradecké centrum pořádá pravidelné přednášky, klubová setkání neslyšících a nedoslýchavých osob, výlety, exkurze, osvětové a přednáškové akce apod.

Přehled aktivit Hradeckého centra:

 • poskytování služby odborné sociální poradenství
 • poskytování tlumočnických služeb
 • prodej baterií, hadiček a dalšího příslušenství ke sluchadlům
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • volnočasové a vzdělávací aktivity (např. výlety, přednášky, kurzy)
 • klubové aktivity neslyšících a nedoslýchavých osob
 • poradenství při odstraňování architektonických, informačních a komunikačních bariér
 • zpřístupňování informací osobám se sluchovým postižením
 • konzultační činnost v oblasti péče o osoby se sluchovým postižením
 • publikační činnost v oblasti problematiky osob se sluchovým postižením
 • propagační, osvětové a vzdělávací akce