Odborné sociální poradenství

Poslání

Posláním služby odborné sociální poradenství je poskytovat podporu osobám se sluchovým postižením, předávat takové informace, které jim umožní naplnit jejich individuální potřeby.

Cílová skupina

Služba je určena osobám se sluchovým postižením od 15 let.

Do této skupiny patří osoby:

 • nedoslýchavé
 • neslyšící
 • ohluchlé
 • s implantátem (kostním a kochleárním)
 • s kombinovaným postižením (sluchové + jiné)

Služba je též poskytována rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením, které sluchová vada ovlivňuje také.

Cíle

 • Poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí.
 • Motivovat k aktivnímu samostatnému životu.
 • Podpora klienty v souvislosti se sociálním začleněním.
 • Zajištění návaznosti odborné pomoci.

Zásady

 • U každého klienta je dodržována bezpečnost a diskrétnost.
 • Ke každému klientovi přistupujeme s důvěrou a empatií.
 • Každému klientovi poskytujeme službu v souladu se zásadami etického kodexu sociálního pracovníka.

Rozsah poskytování sociální služby

Základní poradenství: Informace o sociální službě, poskytnutí kontaktu na ORL, foniatrii, kde lze získat příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku atd.

Odborná činnosti:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb (např. zprostředkování kontaktu na foniatra, na tlumočníka, sepsání vzkazu, vysvětlení dopisu).
 2. Sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradadenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání (např. nácvik správného používání kompenzačních pomůcek, nácvik vyplňování formulářů).
 3. Pomoc při uplaňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. podpora při reklamci kompenzační pomůcky, podpora při hledání zaměstnání, bydlení, podpora při vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, informace o možnostech kompenzace sluchu).

Doba poskytování služby

Ambulantní hodiny poradny
Pondělí8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Úterý8:00 – 12:0012:30 – 17:00NA OBJEDNÁNÍ
Středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Čtvrtek8:00 – 12:0012:30 – 17:00NA OBJEDNÁNÍ
Pátek8:00 – 13:00NA OBJEDNÁNÍ
Doba poskytování terénních služeb
Pondělí8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Úterý8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Čtvrtek8:00 – 12:0012:30 – 17:00
Pátek8:00 – 13:00

Služba je poskytována pouze po předchozím objednání minimálně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem zajištění služby.


Seniorská obálka

Každý senior (nebo s pomocí rodiny) si vyplní do tiskopisu I.C.E. aktuálně užívané léky a viditelně ho umístí např. magnetem na ledničku nebo na vnitřní stranu svých vchodových dveří. Pokud se člověk dostane do situace ohrožení na životě a sám nemůže tyto informace přivolaným zdravotníkům poskytnout, je tato informace v této chvíli nesmírně cenná pro další postup poskytnutí pomoci. Tiskopis si lze vytisknout z níže uvedeného odkazu, nebo požádat o pomoc s jeho získáním a vyplněním naše pracovníky (ti kteří mají s naší organizací uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb)

karta I.C.E. – užitečná věc pro poskytnutí pomoci

Seniorská obálka MINI 2021 

Seniorská obálka MINI ke stažení

Seniorská obálka domácí 2021 

ICE Seniorská obálka ke stažení

Seniorská obálka – rady k vyplnění 2021

Pokyny k vyplnění obálky ke stažení

Přejít nahoru