Odborné sociální poradenství


Pro návštěvu naší Poradny je od 1. 9. 2020 stanovena následující provozní doba

pondělí 8:00 až 16:30
úterý 8 až 12 a 12:00 až 16:30 pouze pro předem objednané klienty
středa 8:00 až 16:30
čtvrtek 8 až 12 a 12:00 až 16:30 pouze pro předem objednané klienty
pátek 8 až 14:00 pouze pro předem objednané klienty

návštěvu si prosím sjednejte na tel: 773 595 328


O službě odborné sociální poradenství

Video s vysvětlením ve znakovém jazyce můžete shlédnout ZDE: https://vimeo.com/273585382

Poradenství znamená poskytování informací.

Naše služba zahrnuje poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů spojených nebo podmíněných sluchovou vadou. Neposkytujeme právní služby.
Neslyšícím klientům pomáháme např. při vyřizování telefonátů a s vysvětlením úředních dopisů. Nedoslýchaví lidé se na nás obracejí pro rady při nošení sluchadel či výběru jiných kompenzačních pomůcek.

I když nabídka podpory v rámci poradenské služby je široká, lze shrnout, že většina našich intervencí se týká především zabezpečení potřeby funkční komunikace, která je v životě každého z nás velmi důležitá. Naší službou se tedy snažíme podpořit naše klienty v sociálním začlenění nebo v rámci prevence sociálního vyloučení.

V čem je poradenství specifické

Pracovníci kteří v Hradeckém centru poskytují poradenství:

 • respektují zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením
 • ovládají alespoň základy znakového jazyka, pracovníci se v této dovednosti postupně zdokonalují
 • disponují znalostí a rozumí mentalitě a kulturní specifičnosti osob se sluchovým postižením a dokáží s těmito specifiky odborně pracovat
 • poskytují služby se zaměřením na specifika komunity osob se sluchovým postižením
 • usilují o podporu této komunity a její začleňování do slyšící společnosti
 • učí klienty žít se sluchovou vadou a navracet osoby se sluchovým postižením zpátky do běžného života

Komu pomáháme

Služba je určena osobám se sluchovým postižením od 15 let a jejich rodinným příslušníkům.
Podporujeme osoby se sluchovým postižením či jejich blízké, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Služba je určená těm, kdo si nemohou pomoci sami z důvodu věku, zdravotního postižení, pro krizovou životní situaci, pro nedostatek informací a dovedností.
Služba je poskytována na území Královéhradeckého regionu.

Poslání služby

Poskytovat osobám se sluchovým postižením na území Královéhradeckého kraje takové informace, které jim pomohou překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Cíle služby

 • poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí
 • motivovat k aktivnímu, samostatnému životu
 • zajistit návaznost odborné pomoci

Zásady služby

 • bezpečnost a diskrétnost
 • důvěra a empatie
 • profesionalita a komplexnost

Forma služby

 • ambulantní poradenství v poradně Hradeckého centra

Služba je poskytována ZDARMA
 


Přehledný obsah služby odborné sociální poradenství

I. Základní poradenství:

 • a) poskytnutí informací o sociální službě
 • b) poskytnutí kontaktu na odborného lékaře (ORL, foniatr)
 • c) poskytnutí informací o výuce znakového jazyka
 • d) poskytnutí informace o zdrojích kompenzačních pomůcek
 • e) poskytnutí informace o nároku a tom, kde získat příslušné příspěvky
 • f) poskytnutí informace o servisu sluchadla/kompenzační pomůcky
 • g) poskytnutí informací o možnostech studia pro žáky a studenty se sluchovým postižením

II. Odborné činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • zprostředkování kontaktu se zástupcem instituce, organizace, lékařem, jinými osobami (např. blízkou osobou, zaměstnavatelem, lékařem apod.)
 • zprostředkování kontaktu na tlumočníka
 • sepsání vzkazu
 • upřesnění a vysvětlení dotazu/potřebných informací, na jejichž základě může klient pokračovat v samostatné komunikaci s osobou, institucí, organizací apod.
 • zprostředkování zajištění pomůcky nebo její opravy u výrobce, popř. specializovaného prodejce/servisu

b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

 • instruktáž správného používání sluchadla
 • poradenství a podpora při údržbě sluchadla
 • poradenství v oblasti komunikace
 • nácvik manipulace se speciálními technologiemi (např. použití speciální linky O2, aplikace Záchranka, tísňové linky)
 • nácvik vyplňování formulářů a tiskopisů

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • podpora při reklamaci kompenzační pomůcky
 • podpora při hledání zaměstnání
 • podpora při pomoci se zajištěním bydlení
 • podpora při řešení nepříznivé finanční situace

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 • Informace o možnostech kompenzace sluchu
 • podpora při výběru a nácviku manipulace s kompenzační pomůckou
 • pomoc při řešení osobního problému spojeného se sluchovým postižením
 • podpora při vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku
 • poradenství v rámci orientace v sociálním systému
 • podpora při hledání či udržení zaměstnání
 • podpora při výběru vhodné sociální služby v regionu
 • podpora v rodinných, partnerských a mezilidských vztazích
 • podpora v dalších oblastech (např. při orientaci v oblasti lidských práv a jejich ochraně; při orientaci v oblasti občanského práva; při uplatňování práv ve správním řízení aj.)

 


Průběh poskytování poradenství

1. První kontakt

 • do poradny můžete přijít bez objednání dopoledne, na odpoledne se prosím předem vždy objednejte
 • kontaktovat nás můžete také telefonicky, přes e-mail, či můžete využít další formy online komunikace (SMS, WhatsApp aj.)
 • pokud Vaše přání/potřebu lze řešit poradenskou službou, tato služba Vám bude poskytnuta

2. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

 • poradenství se poskytuje na základě smlouvy ústní, o které je veden písemný protokol
 • smlouva vyplývá ze zájmu službu využít
 • smlouva obsahuje zejména rozsah poskytování sociální služby, cíl, kterého chcete prostřednictvím služby dosáhnout, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, dobu platnosti smlouvy
 • na délce trvání smlouvy se domluvíte individuálně se sociálním pracovníkem podle Vašeho cíle

Důvody výpovědi smlouvy:

 • pokud nebudete dodržovat pravidla naší služby
 • pokud nebudete respektovat to, na čem se s pracovníkem domluvíte
 • pokud se k pracovníkovi budete chovat hrubě

3. Poskytování poradenství

 • jednání probíhá individuálně podle stanoveného plánu
 • plán vytváříte spolu s pracovníkem
 • pracovník se vždy řídí etickým kodexem a vnitřními pravidly této služby
 • způsob sdělení informací:
  osobní jednání i ve znakovém jazyce
  telefonicky
  písemně (např. e-mail, SMS, WhatsApp)
  videohovor (WhatsApp)
 • každému klientovi je založena karta, do které se ukládá protokol o uzavření smlouvy a dále se zde evidují záznamy z jednotlivých návštěv

4. Práva klienta

 • svobodná volba využívání služeb
 • individuální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • zachovávání mlčenlivosti
 • zachovávání soukromí
 • právo na vlastní rozhodování v průběhu poskytování služby
 • volba pracovníka (viz rozpis služeb)
 • nahlédnout do vedené osobní dokumentace klienta
 • vyjádřit se ke kvalitě poskytované služby (možnost podat stížnost, dotazník)

Stížnosti a náměty

 • klient má právo podat stížnost nebo námět např. k poskytnuté službě, k chování pracovníka atd.
 • stížnosti vyřizuje ředitel Hradeckého centra

Jak podat stížnost nebo námět?

 • sdělit pracovníkovi
 • poslat e-mail (lze i video zpráva) na adresu: hradeckecentrum@seznam.cz
 • napsat stížnost a vhodit do Schránky stížností a námětů
  (schránka je u vchodu do Hradeckého centra)

Více informací ve Vnitřních pravidlech o řešení námětů a stížností klientů Hradeckého centra.
Tato vnitřní pravidla a další metodiky jsou k nahlédnutí v kanceláři Hradeckého centra.

5. Povinnosti klienta

 • být aktivní, spolupracovat
 • dodržovat plán podpory a domluvu s pracovníkem poradny
 • nezneužívat podporu ze strany pracovníka
 • pro jednání připravit veškeré potřebné doklady a materiály
 • respektovat čas pracovníka na vyřízení odpovědi (e-maily, SMS, WhatsApp zprávy jsou vyřizovány do tří pracovních dní)
 • respektovat, že některé záležitosti nelze vyřešit obratem na místě a je potřeba více setkání v poradně
 • dodržovat provozní dobu poradny a další pravidla vyplývající ze služby
 • řádně a včas objednávat odpolední jednání v poradně
 • včas hlásit změny v objednaném jednání
 • respektovat pořadí klientů v poradně a nežádat o přednostní odbavení (světelná signalizace „Vstupte/Nevstupovat“)
 • zachovávat pravidla slušného chování
 • nepoužívat otevřený oheň v prostorách budovy (tj. nekouřit zde)
 • respektovat další pravidla bezpečnosti

 


Informace o procesu shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů je Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Mgr. Michal Vejprava.

Pro uzavření smlouvy a poskytování služby od Vás potřebujeme tyto základní osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rok narození
 • bydliště
 • kontakt

Údaje slouží k registraci klienta pro naši evidenci, abychom zabezpečili kvalitní a profesionální poskytnutí služby. Dále jsou údaje použity ke statistickým účelům, které vyplývají ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a další související legislativy v platném znění.

Zpracování osobních údajů vychází z důvodu plnění Zákona o sociálních službách a další související legislativy v platném znění.

Kromě uvedených osobních údajů jsou zpracovávány a uchovávány i další citlivé údaje (popis Vaší nepříznivé sociální situace, a popis průběhu poskytování služby).
Veškeré údaje o klientovi jsou zabezpečeny a mají k nim přístup pouze pověření zaměstnanci. Hradecké centrum neposkytuje osobní údaje klientů třetím stranám pro komerční účely.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1.:
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
f) pro účely našich oprávněných zájmů.

Dle tohoto Nařízení zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Vaší smlouvy o poskytovaní sociální služby a jsou uchovávány dle zákonných lhůt.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním Vašich údajů bylo porušeno Nařízení.